MENU

Linux常用脚本收集

July 17, 2023 • 资源

前言

在我们使用linux系统时我们经常会用到不少脚本,如果你用的是Termius这种SSH工具,并且愿意为订阅付费,那么你当然可以使用Snippet来把脚本在不同设备中同步,但是对用使用Xshell以及Putty的用户而言每次去找脚本是一种痛苦的体验。下面是我常用的脚本收集。

代理相关脚本

流媒体检测

用以检查服务器流媒体解锁情况

bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/lmc999/RegionRestrictionCheck/main/check.sh)

更改NameServer

用于更改服务器nameserver,请自行更改 1.2.3.4

rm -rf /etc/resolv.conf && echo 'nameserver 1.2.3.4'>/etc/resolv.conf && chattr +i /etc/resolv.conf

X-ui面板

bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/vaxilu/x-ui/master/install.sh)

XrayR服务端

wget -N https://raw.githubusercontent.com/XrayR-project/XrayR-release/master/install.sh && bash install.sh

BBR加速

wget -N --no-check-certificate "https://gist.github.com/zeruns/a0ec603f20d1b86de6a774a8ba27588f/raw/4f9957ae23f5efb2bb7c57a198ae2cffebfb1c56/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

服务器参数相关

服务器性能测试

bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://github.com/spiritLHLS/ecs/raw/main/ecs.sh)

本机IP

curl ip.sb

路由追踪

wget -qO- git.io/besttrace | bash
Last Modified: July 19, 2023